# Photo Name Position Grade
NO.
0

Wyatt Patton

NO.
1

Bruce Carpenter

NO.
2

Daniel Ogle

NO.
4

Alex Stowman

NO.
5

Camerin Lyons

NO.
10

Tyler Biddison

NO.
13

Naj Asley-Emory

NO.
15

Calvin Lisitza

NO.
22

Cooper Dolhancyk

NO.
23

Keenan Brown

NO.
24

Mason Sutton

NO.
32

Burke Sutton